Tlepş ve Ağaç Tanrıçası / Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ pdf – Yandex indir

tarafından
4
Tlepş ve Ağaç Tanrıçası / Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ pdf – Yandex indir
Nart Destanı Çerkes halkının yüzyıllar öncesinden süzülerek gelen bir değer. Yaşam sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi gibi pek çok evrensel değeri bilgece bir anlatımla dile getiren bir şaheser.
Nart Destanı’nın en güzel metinlerinden bir seçme yapılarak Çerkesçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde çocuklar için uyarlandı. Hikayelerin kendileri kadar güzel resimlerle bezendi. “Tlepş ve Ağaç Tanrıçası” işte bu seçmenin üçüncü kitabı.
“Nartların Tlepş adında çok becerikli bir demircisi varmış. Demirci Tlepş becerikli olduğu kadar da çalışkanmış. O, Nartların işine yarayacak her türlü aleti demirden yaparmış. Bir gün kerpeten, bir başka gün çekiç yapar Nartlara verirmiş.”
 
Нарт эпосыр ижь ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэщ. Ар гъащIэ фIылъагъум, щIылъэ фIылъагъум, цIыху фIылъагъум хуэдэ дуней псом щагъэлъапIэ щIыкIэхэр губзыгъагъэ хэлъу къэзыIуатэу лъэпкъым и IэдакъэщIэкI лъэщщ.
Нарт эпосым щыщ нэхъ шыпсэ дахэхэм къыхэтщыпыкIри адыгэбзэрэ тыркубзэрэкIэ сабийхэм папщIэ ттхыжащ. Шыпсэхэри сурэт дахэхэмкIэ дгъэщIэрэщIащ. «Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ» – мы текст хэщыпыкIахэм яещанэращ.

«Нартхэ Лъэпщ и цIэу гъукIэ IэкIуэлъакIуэ яIэт. Лъэпщ зэрыIэкIуэлъакIуэм къыщымынэу лэжьакIуэшхуэт. Нартхэр Iэмэпсымэу зыхуэныкъуэ псори гъущIым хищIыкIт. Зы махуэм – Iэдэ, нэгъуэщI зы махуэм уадэ ищIурэ нартхэм яритт.…»
 

Tlepş ve Ağaç Tanrıçası / Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ isimli 16 sayfadan oluşan kitap ; Erdoğan Boz tarafından yazılmış ve KOYU SİYAH KİTAP yayınevinin 02.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tlepş ve Ağaç Tanrıçası / Лъэпщрэ Жыг-гуащэмрэ pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.