Takrîbü’l-Vüsûl ila İlmi’l-Usûl Usul İlmine Sistematik Bir Yaklaşım pdf – Yandex indir

tarafından
1
Takrîbü’l-Vüsûl ila İlmi’l-Usûl Usul İlmine Sistematik Bir Yaklaşım pdf – Yandex indir

Fıkıh Usulü (Usûl-i fıkıh) ilmi şer’i delillerden ve onlardan birtakım şer’i-amelî hükümlerin çıkarılmasına yarayan kurallardan bahseden bir ilimdir.Başta Kitap ve sünnet olmak üzere şer’i delilleri, bu delillerden çıkarılan şer’i hükümleri ve söz konusu hükümlerin adı geçen delillerden çıkarılma yol ve yöntemlerini inceleme fonksiyonu itibariyle Fıkıh Usulü ilmi yalnızca fıkhın değil,
bütünüyle İslam ilimlerinin kapsamlı ve ortak bir yorum metodolojisi niteliğindedir.Elinizde bulunan eser İbn Cüzey’in (ö. 741/1340) Mâlikî mezhebinin usulüne dair yazmış olduğu Takrîbü’l-vüsûl ilâ ilmi’l-usûl adlı kitabının tercümesidir.
İbn Cüzey Güney Arabistan’dan Endülüs’e göçen Kahtânî boylarından Benî Kelb kabilesine mensup olan Cüzey ailesinin bir ferdi olarak Gırnata’da (Granada) doğmuş ve Endülüs’ün önde gelen âlimlerinden çeşitli dersler alarak
Arap dili, kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında derin bilgi sahibi olmuştur.
İbn Cüzey elinizdeki eserde sadece Mâlikî mezhebinin usul-i fıkıh anlayışını muhtasar ve oldukça sistematik bir şekilde
ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda yer yer Hanefî, Şafiî, Eşarî, Mutezile, Zâhiriyye ve Râfizıyye gibi mezheplerin
görüşlerine de atıflar yapmıştır. Bu sebeple söz konusu eser bugün dahi hem Mâlikî çevrelerde hem de diğer mezheplerin kültür ve eğitim faaliyetlerinde fıkıh usulü ders kitabı olarak okutulabilecek değerde bir eserdir.
 

Takrîbü’l-Vüsûl ila İlmi’l-Usûl Usul İlmine Sistematik Bir Yaklaşım isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; İbn Cüzey tarafından yazılmış ve ANKARA OKULU YAYINLARI yayınevinin 14.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Takrîbü’l-Vüsûl ila İlmi’l-Usûl Usul İlmine Sistematik Bir Yaklaşım pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.