Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 1 pdf – Yandex indir

tarafından
10
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 1 pdf – Yandex indir

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin farklı alanlarına ait akademik çalışmaları siz değerli okuyucuların istifadesine
sunduğumuz bu kitap on bölümden oluşmaktadır. Çalışmaların dokuz tanesi Türkçe biri İngilizce olarak yayınlanmıştır.
Eser, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Coğrafya, Türkçe Eğitimi, Bölgesel Araştırmalar, Siyaset Bilimi,
Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika vb. alanlarda yeni bakış açıları kazandırabilecek incelemeler ve bu alanlara katkı
sağlayabilecek eleştirel tahlil ve araştırmalar içermektedir. Alanında değerli araştırmacıların kıymetli emekleri ile ortaya
koyduğu farklı konu başlıkları ele alınmıştır. Her bir bölüm müstakil bir araştırmaya konu olacak kadar kapsamlıdır.
“1980 – 2010 Arası Türkiye İdari Reform Süreci” başlıklı çalışmada, idari reform sürecinin içeriğini ve Türkiye’nin bu
konudaki tecrübesini ortaya koymak amacıyla, 1980-2010 yılları arasında idari reform olarak tanımlanan ana politika
çabaları ve buna bağlı gelişmeler irdelenerek ele alınmıştır.
“Arap Şiiri Gölgesinde Fars Şiirinin Doğuşu” adlı çalışmada Arapçanın edebiyat sahasında hâkim gücünün Abbasi
devletinin siyasi gücüyle orantılı olarak devam etmesi ve bu siyasi gücün zayıflamasıyla IX. yüzyılın başlarından itibaren
bağımsızlık hareketiyle beraber, Farsçanın edebî bir dil olarak da yeniden tarih sahnesine çıkışı detaylı bir şekilde
incelenmiştir “Hakan Bıçakcı’nın Romanlarında Fantastik Unsurlar” bölümünde ise fantastik edebiyatın tarihine kısaca değinilmiş
ve Türk edebiyatındaki seyrine bakıldıktan sonra Hakan Bıçakcı’nın Romantik Korku, Rüya Günlüğü, Boş Zaman, Apartman
Boşluğu, Karanlık Oda, Doğa Tarihi, Uyku Sersemi, Silinmiş Sahneler adlı romanlarında tespit edilen fantastik ögeler olay ve 
kişiler başlıkları altında incelenmiştir.
Türk edebiyatında eserlerinde yabancılaşmayı ve yalnızlığı ele alan yazarlardan birisi de Hasan Ali Toptaş’tır. “Hasan
Ali Toptaş’ın Öykülerinde Yabancılaşma ve Yalnızlık” isimli çalışmada Toptaş’ın öykülerinde yabancılaşma ve yalnızlık
temalarının nasıl ele alındığı tespit edilerek onun öykülerindeki bu temalardan hareketle yazarın psikolojik ve sosyal
durumlarına dikkat çekilmiştir.
“SSCB Döneminde (1917-1990) Kafkasya” adlı çalışmada ise Kafkasya Bölgesi, Kafkasya’nın Coğrafi Konum Özellikleri,
Kafkasya’nın Demografik Yapısı, SSCB Döneminde Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kafkasya’da MikroMilliyetçiliğin Yükselişi ve Etnik Çatışmalar, Kafkasya’daki Etnik Çatışmalarda Mikro-milliyetçiliğin Rolü başlıkları altında
bölgenin bu dönemdeki durumu tarihî ve coğrafi açıdan işlenmiştir.
“Temel Dil Becerileri” adlı çalışmada temel dil becerileri olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri
tanımlanarak bunların türlerine ve özelliklerine yer verilmiştir.
“Güzel Yaşama Olan Özlemlerin Terennümünde Bir Şair: Necâtî’de Mutluluk Duygusu ya da Kam Alma Düşüncesi”
çalışmada ise 15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının zevk ve anlayışı içerisinde yetişmiş Necâti’nin şiirleri üzerinden devrin
ihtişam ve mutlulukla çevrelenmiş imparatorluk kültürü içinde biçimlenen zevk ve anlayışı Necâtî Bey’in şiirleri üzerinden
ifade edilmiştir.
İnsanı, sorunları çözebilme noktasında beceri ve yetenek üzerinden ele alan “Bağımlılık ve Mutluluk Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi” başlıklı çalışmada, bağımlılıktan kurtulup mutlu olmak için öncelikle bilişsel bağımlılığın insanlara
verdiği zararlara yönelik farkındalık oluşturulmasının gerekliğinden bahsedilmektedir.
“Dünün ve Bugünün Işığında Kültür Analizi” adlı çalışmada ise, “değerler”in birçok disiplinin çalışma alanına giren
bir kavram olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda multi-disipliner bir yönünün olduğunu, pedagoji, sosyoloji, teoloji, felsefe,
psikoloji, antropoloji gibi bilimlerin de ortak çalışma alanında yer aldığını ve bu anlamda bir değer olarak ele alınan kültür
kavramının toplumsal yapıyı ve zihniyet değişimlerini yansıttığından bahsedilmiştir. Ayrıca bu çalışmada değer kavramı
üzerinde durularak geleneksel ve modern toplumlar üzerinden geleneksel değerler ve modern değerler ele alınıp
karşılaştırılarak bunların çatıştığı noktaların temel argümanları ortaya konulmuştur.
“Aksaraylı İsâ’nın Dâstân-ı ÎsmâǾîl Kıssası’nın Yeni Nüshası Üzerine” isimli çalışmada; her insanın inanmak istediği,
tarihî süreçte de farklı inançları bu ihtiyacı doğrultusunda değerlendirdiği ifade edilmiştir. Tanıtımı yapılan bu eser, içerik
olarak Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmesi olayını anlattığı manzum bir hikâyedir. Bu hikâye ile ilgili daha önce
dört nüshası bulunan eserin, yeni bir nüshası ilk kez tanıtılmıştır.
Bu vesile ile kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen değerli bölüm yazarlarına teşekkür eder ve çalışmaların alana
katkı sunmasını temenni ederiz
 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 1 isimli 212 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve FENOMEN YAYINCILIK yayınevinin 16.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Modern Bir Akıl Sapması: Deizm pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Modern Bir Akıl Sapması: Deizm indir, Modern Bir Akıl Sapması: Deizm oku ve Modern Bir Akıl Sapması: Deizm pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 1 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.