İlk Dönem Hadis Tarihi İbn Mace ve Sünen’i Örneği pdf – Yandex indir

tarafından
8
İlk Dönem Hadis Tarihi  İbn Mace ve Sünen’i Örneği pdf – Yandex indir

Hind Altkıtası’nda XIX. yüzyılda yoğunlaşan hadis ted­rîsatı, hem ulemâ hem de eser bağlamında birçok önemli şahsiyetin ve ilmî telîfâtın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ortaya çıkan eserlerin büyük bir bölümünü medrese geleneğinin bir sonucu olarak şerh ve haşiyeler teşkil etmektedir. Bu eserlerde, hadîs, hadîs tarihi, hadîs usûlü ve bunların alt dallarıyla ilgili kayda değer ilmî çalışmalar da yapılmıştır.

Elinizdeki eser, hadîs tarihi konusundaki önemli ilmî mesâîlerden biridir. Müellifi Muhammed Abdurreşîd Nu’mânî, Hanefî hadîs geleneği içinde yetişmiş, aynı zamanda Nedvetü’l-Ulemâ’da meşhur âlim ve davetçi Ebu’l-Hasen en-Nedvî ile aynı sıraları paylaşmış bir âlimdir.
 
 

İlk Dönem Hadis Tarihi İbn Mace ve Sünen’i Örneği isimli 328 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed Abdurreşid En-Numani tarafından yazılmış ve TAKDİM yayınevinin 05.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İlk Dönem Hadis Tarihi İbn Mace ve Sünen’i Örneği pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.