Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi pdf – Yandex indir

tarafından
3
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi pdf – Yandex indir

İçindekiler
Önsöz X
1.Giriş 1
 
2.Gayrimenkulün Tanımı Ve Kapsamı 5
2.1. Gayrimenkulün Tanımı 5
2.2. Gayrimenkul Türleri 6
2.3. Gayrimenkul Türlerinin Gayrimenkul Geliştirme
Açısından Değerlendirilemesi 12
 
3.Gayrimenkul Piyasası Ve Gayrimenkul Sektörüsektörü 16
3.2. Gayrimenkul Sektörü 17
 
4.Mülkiyet Kavramı Ve Mülkiyet Sistemi 31
4.1. Mülkiyet Kavramı 31
4.2. Türkiye’de Mülkiyet Yapısı 32
4.3. Mülkiyet Hakkı 33
4.4. Mülkiyet Hakkının Türleri 35
4.5. Mülkiyetin Tespiti, Tescili Ve Muhafaza Edilmesi 42
4.6. Tapu Sicil Ve Kadastro Müdürlüklerinde Gayrimenkullerle
İlgili Yapılabilecek İşlemler 43
4.7. Tapu Senedi 44
4.8. Kadastro 54
4.9. Türkiye’de Mülkiyet Hakkının Kullanılmasını
Düzenleyen Yasal Uygulamalar 55
4.10. Dikey Ve Yatay Mülkiyetler 58
 
5.Şehir, Şehirleşme Ve Şehircilik 60
5.1. Şehir Ve Şehircilik Tanımı 60
5.2. Şehirleşme Olgusu 60
5.3. Türkiye’de Şehir Ve Şehircilik İle İlgili Yasal Düzenlemeler 63
5.4. Ülkemizde Şehir Ve Şehirciliğinin Gelişimi Ve Gayrimenkul
Geliştirme Açısından Kurumların Yeri Ve Önemi 64
5.5. Şehirlerin Yönetimi Ve Yerel Yönetimler 65
(Belediyeler Ve Özel İdareler) 65
5.6. Belediye Ve İl Özel İdareleri Yetki Sınırlarının İmar Hizmetleri
Başta Olmak Üzere Yerel Yönetim Hizmetlerinin Yerine
Getirilmesi Ve Yetki Kullanımı Açısından Önemi 67
5.7. Belediyelerinin Görev Ve Yetkileri 69
 
6.Kentlerin Gelişimi Ve Gayrimenkul Geliştirmede İmar
Planlarının Yeri Ve Önemi 72
6.1. İmar Planı Nedir? 72
6.2. İmar Planı Kademeleri Ve Türleri 73
6.3. Diğer İmar Planı Türleri 79
6.4. İmar Planlarının Tadilatı 81
6.5. İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Teknik Elemanlar 82
6.6. İmar Planlarının Gayrimenkul Geliştirmede Yeri Ve Önemi 83
 
7. Uygulama İmar Planlarında Parsel Ve Yapılaşma İle İlgili
Kavramlar, Bunların Gayrimenkul Geliştirmede Yeri
Ve Önemi 89
7.1. Parsel İle İlgili Kavramlar 89
İmar Parseli 90
7.2. Yapılaşma İle İlgili Kavramlar 91
 
8. İmar Uygulamalarının Gayrimenkul Geliştirmede Önemi Ve Yeri 98
8.1. Taşınmaz Mal Sahiplerinin İsteği Üzerine Yapılan İmar Uygulamaları 99
8.2. Kamu Kurumları Tarafından Resen Yapılan İmar Uygulamaları 109
8.3. Resen Yapılan İmar Uygulamalarının Hukuka Uygunluğu 124
8.4. Parsellerin İmar Uygulaması Görüp Görmediğinin Gayrimenkul Geliştirmeaçısından Önemi 125
 
9.İmarla İlgili Yönetmelikler, Mimari Proje (Tasarım), İmar Durum Belgesi Ve Kadastro Çapının Gayrimenkul Geliştirmede Yeri Ve Önemi 127
9.1. İmarla İlgili Yönetmeliklerin Gayrimenkul Geliştirmede Yeri Ve
Önemi 128
9.1. Mimari Rojenin (Tasarım) Gayrimenkul Geliştirmede
Yeri Ve Önemi 130
 
10.Gayrimenkul Finansmanı 135
10.1. Doğrudan Finansman Yöntemi 135
10.2. Sözleşmeye Dayalı Finansman Sistemi 137
10.3. Mevduata Dayalı Finansman Yöntemi 140
10.4. Borçlanmaya (İpoteğe) Dayalı Finansman Yöntemi 141
 
11.Gayrimenkul Hukuku 143
11.1. Tapu İptal Ve Tescil Davaları 143
11.2. İstihkak Davaları 144
11.3. Kamulaştırma Davaları 145
11.4. Kamulaştırmasız El Atma Davaları 147
11.5. Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Diğer Davalar 149
11.6. İdare Hukuku Kapsamında Garimenkul Davaları 152
 
12. Gayrimenkullerde Vergilendirme 156
12.1. Gayrimenkullerde Gelir Vergisi Uygulamaları 156
12.2. Gayrimenkul Geliştirmede Kazançvergisi 159
12.3. Emlak Vergisi 161
12.4. Gayrimenkullerle İlgili Tapu Ve Kadastro Müdürlükleri İle Yerel
Yönetimlerde Yapılan İşlemlere Dair Vergilendirme 162
 
13. Gayrimenkuller Üzerinde Kısıtlayıcı Tedbir (Şerh) Konulması, Kaldırılması 169
13.1. Satış Vadi Şerhi 169
13.2. İrtifak Hakkı Şerhi 171
13.3. Kaynak Hakkı 172
13.4. Geçit Hakkı 173
13.5. Diğer Haklar Ve Şerhler 174
13.6. Hangi Durumlarda Gayrimenkuller Üzerinde Tapuda Şerh Konabilmektedir? 176
 
Kaynakça 177
Ek 1 180
Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 180
Ek 2 211
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 211
Birinci Bölüm 211
Üçüncü Bölüm 217
Dördüncü Bölüm 219
Beşinci Bölüm 223
Altıncı Bölüm 226
Yedinci Bölüm 229
Sekizinci Bölüm 238
Dokuzuncu Bölüm 240
Onuncu Bölüm 242
Onbirinci Bölüm 244
Onikinci Bölüm 246
Ek 3 249
Ek 4 270
Plan Notları Ve Plan Uygulama Hükümleri: Maltepe
Belediyesi Örneği 270
Iı. Özel Hükümler 272
Ek 5 286
Plan Gösterimleri 286
Ek 6 290
İstanbul İmar Yönetmeliği 290
 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi isimli 392 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. İbrahim Baz tarafından yazılmış ve UMUTTEPE YAYINLARI yayınevinin 11.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.