30 Derste Türkçeden Rusçaya Çeviri (Temel Seviye) pdf – Yandex indir

tarafından
19
30 Derste Türkçeden Rusçaya Çeviri (Temel Seviye) pdf – Yandex indir

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin modernleşmesi, bireyin profesyonel anlamda kendini kanıtlaması için
bir araç olarak yabancı dilleri öğrenmenin en iyi yollarını bulma sorununu karşımıza çıkarmaktadır. Bu dillerden biri de Rusçadır.
Ancak bildiğiniz gibi farklı yapıdaki dilleri öğrenirken psikolinguistik, stilistik ve sosyokültürel nitelikte birçok
zorluk ortaya çıkmaktadır. Çeviri etkinliği etkili bir şekilde bunların üstesinden gelinmesine ve daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olur. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak bu kitapta Türkçe ve Rusçanın sözcüksel ve gramer yapılarını
çevirmenin önemli kısımları çeviri yorumlarıyla desteklenerek sunulmaktadır.
Türkçeden Rusçaya çeviri alanında çalışılmış yeteri kadar kaynağın olmaması böyle bir kitabın hazırlanmasını
gerekli kılmıştır. Bu çalışma çerçevesinde gramer, sözcüksel, deyimsel yapıların çeviri stratejileri anlaşılır bir biçimde
sunulmakta, çeviri ve özel ad algoritmaları açıklanmakta, Türkçeden Rusçaya çeviri yapılırken dikkat edilmesi gereken
sosyolinguistik özelliklere dikkat çekilmektedir.
Bu ders kitabı 30 konu içermektedir. Önerilen konular, çeviri sanatını kavrayan öğrencilerin aşamalı olarak çeviri
yapılarının benzerliklerini ve farklılıklarını bulmayı, tutarsızlıklarını ve eşdeğerliliklerini belirlemeyi öğrenmelerine
yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ödevleri yaparken karşılaştırma yapma ve kendi kendini kontrol etme
becerilerini geliştirmek için kitapta küçük metinlerin hazır Rusça çevirileri verilmiştir.
Çevirinin temellerini öğrenmenin yanı sıra her dersin içeriğinde öğrencilerin iletişimsel yeterliliğini geliştirmeye,
özellikle kelime dağarcığını zenginleştirmeye, sözcüksel ve gramer yapılarının zıt anlamlarını bulmaya ve bunları cümle
içerisinde kullanmaya yönelik ödevler verilmiştir. Bu şekilde teorinin pratikle olan bağının dil eğitimi ilkesi gözlemlenmektedir.
Bu ders kitabı; Rusçayı yabancı bir dil olarak öğrenen Türk öğrencilere, Türkçe konuşulan bir ortamda Rusçayı
yabancı bir dil olarak öğreten filologlara ve ayrıca Türkçe-Rusça öğrenme ortamında çevirinin teorik ve pratik yapılarıyla
ilgilenen herkese katkı sağlayacaktır.

Модернизация системы образования в Республике Турция актуализирует проблему поиска оптимальных путей
овладения иностранных языков как инструмента профессиональной самореализации личности. Одним из таких
языков является русский.
Однако, как известно, при изучении разносистемных языков возникает множество трудностей
психолингвистического, стилистического и социокультурного характера. Эффективно преодолеть и глубже
осознать их помогает переводческая деятельность. Принимая во внимание этот факт, в данной книге представлены
основы перевода лексико-грамматических структур турецкого и русского языков, дополненные переводческими
комментариями.
Издание настоящего учебно-методического пособия обусловлено недостаточной разработанностью ресурсов в
области перевода с турецкого языка на русский язык. В рамках данного труда в доступной для понимания форме
представлены переводческие стратегии грамматических, лексических, фразеологических единиц, объясняются
алгоритмы перевода, в т.ч. имен собственных, обращается внимание на социолингвистические особенности,
которые необходимо учитывать при переводе с турецкого языка на русский язык.
Учебно-методическое пособие содержит 30 тем. Предлагаемые темы структурированы таким образом, чтобы
помочь студентам, постигающим искусство перевода, научиться поэтапно выяснять сходства и различия, выявлять
несоответствия и эквивалентность переводческих единиц. Для развития навыков сопоставления и самоконтроля в
процессе выполнения заданий в книге представлены готовые переводы микротекстов на русский язык.
Помимо изучения основ переводческой деятельности, в содержании каждого урока предусмотрены задания на
развитие коммуникативной компетентности обучаемых, в частности, на обогащение словарного запаса, на
нахождение противоположных по значению лексико-грамматических конструкций и использование их в составе
предложений. Таким образом, соблюдается лингводидактический принцип связи теории с практикой.
Данное учебно-методическое пособие будет полезно студентам-туркам, изучающим русский язык как
иностранный, специалистам-филологам, преподающим РКИ в турецкой аудитории, а также всем лицам,
интересующимся теоретико-практическими основами перевода в условиях турецко-русской учебной среды.
 

30 Derste Türkçeden Rusçaya Çeviri (Temel Seviye) isimli 191 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılmış ve FENOMEN YAYINCILIK yayınevinin 09.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Mardin’li Çocuktan Dünya’ya Haykırış pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Mardin’li Çocuktan Dünya’ya Haykırış indir, Mardin’li Çocuktan Dünya’ya Haykırış oku ve Mardin’li Çocuktan Dünya’ya Haykırış pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

30 Derste Türkçeden Rusçaya Çeviri (Temel Seviye) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.